ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
หนังสือเวียน   หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรณีผู้ครองตำแหน่งเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)   14/02/2023 - 15:30
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งสำหรับปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในอาคารและรอบบริเวณอาคารสำนักงาน ก.พ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   13/02/2023 - 16:20
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งสำหรับปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในอาคารและรอบบริเวณอาคารสำนักงาน ก.พ.   13/02/2023 - 16:19
หนังสือเวียน   การกำชับให้ใช้มาตรการทางการบริหารแก่ข้าราชการที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง   13/02/2023 - 15:57
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/02/2023 - 13:36
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2566   09/02/2023 - 17:49
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   09/02/2023 - 16:03
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   09/02/2023 - 15:50
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565   09/02/2023 - 12:01
ข่าว/รายงาน   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.   09/02/2023 - 11:52
ข่าว/รายงาน   การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๙   07/02/2023 - 18:22
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   07/02/2023 - 16:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   06/02/2023 - 14:31
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   06/02/2023 - 13:32
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นหลังคาทางเดินเชื่อมอาคาร 3 ระบบสุขาภิบาล ท่อประปา ท่อโสโครก อาคาร 3, 4, 9 และ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   03/02/2023 - 14:53
ข่าว/รายงาน   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้   03/02/2023 - 09:52
หนังสือเวียน   การให้หน่วยงานของรัฐอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการ   01/02/2023 - 18:24
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   01/02/2023 - 16:20
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาซื้อระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   31/01/2023 - 16:02
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/01/2023 - 15:45
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง สำหรับระบบฐานข้อมูล Oracle Real Application Clusters (ข้อมูลข้าราชการพลเรือนและงานทะเบียนประวัติข้าราชการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   27/01/2023 - 16:04
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/01/2023 - 15:42
ข่าว/รายงาน   แบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้บริหารส่วนราชการ (ว๑/๒๕๖๕)   27/01/2023 - 13:08
ข่าว/รายงาน   ทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรม สำหรับผู้ที่ต้องการโอกาสทางการศึกษา   27/01/2023 - 10:57
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสารวิชาการและหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/01/2023 - 15:08
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   25/01/2023 - 16:20
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างพัฒนาเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.   25/01/2023 - 16:19
ข่าว/รายงาน   สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งอัปเดตกำหนดการสอบภาค ก ล่าสุด!!   25/01/2023 - 16:14
ข่าว/รายงาน   เตรียมตัวให้พร้อมก่อนสมัครสอบภาค ก ! ดาวน์โหลดแอป Krungthai NEXT หรือ แอปเป๋าตัง เพื่อจ่ายค่าสมัครสอบภาค ก ปี 2566   25/01/2023 - 11:12
ข่าว/รายงาน   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ก.พ.   25/01/2023 - 10:14

Pages