ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศนักเรียนทุนรัฐบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/09/2022 - 15:48
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบการประมวลผลการสรรหานักเรียนทุนรัฐบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/09/2022 - 15:39
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบการประมวลผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/09/2022 - 15:12
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมโครงการพัฒนานวัตกรรมการสรรหาและเลือกสรร : การสรรหาและเลือกสรรบุคคลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Recruitment) และโปรแกรมระบบการพิจารณารับรองคุณวุฒิฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/09/2022 - 15:07
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศกำลังคนภาครัฐ และโปรแกรมระบบสารสนเทศพนักงานราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/09/2022 - 16:27
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบโปรแกรมกลางด้านสารสนเทศทรัพยากรบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/09/2022 - 16:25
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/09/2022 - 16:23
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28/09/2022 - 16:18
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องตรวจกระดาษคำตอบและโปรแกรมประมวลผลการสอบพร้อมวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/09/2022 - 15:51
เอกสารดาวน์โหลด   แนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่   28/09/2022 - 15:43
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/09/2022 - 11:59
ข่าว/รายงาน   เปิดลงทะเบียนเข้างานแล้ววันนี้ OCSC International Education Expo 2022 ครั้งที่ 17   28/09/2022 - 10:45
ข่าว/รายงาน   รายชื่อข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   28/09/2022 - 09:09
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสารบรรณและระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/09/2022 - 16:18
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (Senior Executive Information System : SEIS) และโปรแกรมประเมินค่างาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/09/2022 - 16:10
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพวงมาลาดอกไม้ประดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/09/2022 - 16:08
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/09/2022 - 16:15
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรับ - ส่งเอกสารของสำนักงาน ก.พ.   26/09/2022 - 16:07
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีคัดเลือก   26/09/2022 - 15:52
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/09/2022 - 15:50
เนื้อหาทั่วไป   ทุนสำหรับบุคลากรภาครัฐ (ฝึกอบรม)   26/09/2022 - 11:28
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศนักเรียนทุนรัฐบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/09/2022 - 16:06
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศนักเรียนทุนรัฐบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/09/2022 - 16:02
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณสำนักงาน ก.พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/09/2022 - 15:33
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   22/09/2022 - 16:19
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง ครั้งที่ 2   22/09/2022 - 16:17
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเคมีสำหรับสระว่ายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/09/2022 - 14:56
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/09/2022 - 16:17
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/09/2022 - 16:07
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบพกพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/09/2022 - 15:14

Pages