ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ข่าว/รายงาน   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการของสำนักงาน ก.พ.   25/01/2023 - 08:54
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565   24/01/2023 - 14:18
ข่าว/รายงาน   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566 (e-Exam)   24/01/2023 - 12:10
ข่าว/รายงาน   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566 (Paper&Pencil)   24/01/2023 - 12:07
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สลธ. ครั้งที่ 6/2566)   24/01/2023 - 11:05
ข่าว/รายงาน   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566   23/01/2023 - 19:02
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง สำหรับระบบฐานข้อมูล Oracle Real Application Clusters (ข้อมูลข้าราชการพลเรือนและงานทะเบียนประวัติข้าราชการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23/01/2023 - 16:16
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์เอกสารการสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/01/2023 - 16:01
หนังสือเวียน   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551   23/01/2023 - 10:17
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานซื้อระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ พร้อมติดตั้ง   20/01/2023 - 16:05
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาประกวดราคาซื้อระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/01/2023 - 16:01
ข่าว/รายงาน   OCSC’s Secretary General welcomes China Economic Cooperation Center’s Deputy Director General and team   20/01/2023 - 10:25
ข่าว/รายงาน   เลขาธิการ ก.พ. ให้การต้อนรับรองอธิบดีและคณะผู้แทนจากศูนย์ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (China Economic Cooperation Center - CECC)   20/01/2023 - 10:18
ข่าว/รายงาน   ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565   20/01/2023 - 00:33
ข่าว/รายงาน   แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส่วนราชการระดับกรม   19/01/2023 - 15:40
ข่าว/รายงาน   แจ้งกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566 ทั้งแบบ e-Exam และ Paper & Pencil   18/01/2023 - 17:14
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาเพื่อปรับปรุงโปรแกรมระบบการพิจารณารับรองคุณวุฒิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Accreditation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/01/2023 - 16:06
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)   18/01/2023 - 16:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาซื้อระบบสำรองข้อมูลศูนย์ Data Center ของสำนักงาน ก.พ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18/01/2023 - 13:52
ข่าว/รายงาน   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ก.พ.   18/01/2023 - 09:24
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/01/2023 - 14:53
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง สำหรับระบบฐานข้อมูล Oracle Real Application Clusters (ข้อมูลข้าราชการพลเรือนและงานทะเบียนประวัติข้าราชการ)   16/01/2023 - 13:56
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งสำหรับระบบฐานข้อมูลOracle Real Application Clusters(ข้อมูลข้าราชการพลเรือนและงานทะเบียนประวัติข้าราชการ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   16/01/2023 - 13:54
ข่าว/รายงาน   ข้อมูลและแบบรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการปรับปรุงแก้ไข ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๑   13/01/2023 - 15:39
หนังสือเวียน   การดำเนินการกรณีข้าราชการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อกำหนดจริยธรรมของส่วนราชการ   13/01/2023 - 12:36
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/01/2023 - 16:00
ข่าว/รายงาน   มาตรการการดำเนินการกรณีข้าราชการฝ่าฝืนจริยธรรม   12/01/2023 - 11:39
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบสำรองข้อมูลศูนย์ Data Center ของสำนักงาน ก.พ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/01/2023 - 16:10
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางซื้อระบบสำรองข้อมูลศูนย์ Data Center ของสำนักงาน ก.พ.   10/01/2023 - 16:09
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/01/2023 - 13:50

Pages