การประชุมชี้แจงส่วนราชการ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565

เรื่องทุนตามความต้องการของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และทุนสำหรับการเตรียมและพัฒนากำลังคนภาครัฐในระดับยุทธศาสตร์ (Strategy-based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกอบการประชุมและคลิปการประชุม...คลิกที่นี่