ประกาศผลการคัดเลือกภายในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562

สำนักงาน ก.พ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเอกสารการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมที่ส่งถึงสำนักงาน ก.พ. ภายในวันพุธที่ 13 สิงหาคม 2562


หลักการและเหตุผล


สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับ Public Service Division (PSD) และ Civil Service College (CSC) แห่งประเทศสิงค์โปร์ จัดให้มีการดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาข้าราชการพลเรือนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างหน่วยราชการไทยและสิงค์โปร์ เพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับประเทศสิงค์โปร์ (Singapore – Thailand Enhanced Partnership – STEP) ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทย – สิงคโปร์ (Civil Service Exchange Programme– CSEP) ด้านราชการพลเรือน โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดให้มีการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร Singapore -Thailand Leadership Development Programme ในลักษณะ Sandwich Programme ต่อเนื่องจากที่ได้มีการจัดดำเนินการเป็นประจำปีเว้นปีนับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ค.ศ. ๒๐๐๙) เป็นต้นมา ทั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการของทั้งสองประเทศได้มีโอกาสดำเนินกิจกรรมร่วมกันในการพัฒนาภาวะผู้นำและสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันในอนาคต

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการของประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ด้านภาวะผู้นำในระดับสากล และสร้างโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และแนวคิดใหม่ ๆ ให้กับข้าราชการของทั้งสองประเทศ
  2. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการและส่วนราชการของประเทศทั้งสองให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ตามเจตนารมณ์ของโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทย – สิงคโปร์ (Civil Service Exchange Programme– CSEP)

 

หัวข้อการเรียนรู้หลัก

หลักสูตร Singapore - Thailand Leadership Development Programme ประจำปี ๒๕๖๒ กำหนดจัดการอบรมภายใต้ หัวข้อ “Building a Sustainable and Resilient Community” โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างข้าราชการไทยและข้าราชการสิงค์โปร์เกี่ยวกับทิศทางแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และบทบาทของผู้นำภาครัฐในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สังคม ชุมชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในมิติต่าง ๆ เช่น การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของนวัตกรรม การประสานความร่วมมือแบบประชารัฐ และธรรมาภิบาลของผู้บริหารภาครัฐ เป็นต้น

 

ช่วงเวลาการฝึกอบรม

 

กลุ่มเป้าหมาย (รวม 30 คน)

  1. ข้าราชการพลเรือนผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของประเทศไทย จํานวน 15 คน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
  2. ข้าราชการพลเรือนผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของประเทศสิงคโปร์ จํานวน 15 คน

 

การประเมินผล

  1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีส่วนร่วมในการอภิปราย แสดงความคิดเห็น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการฝึกอบรม
  2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งในชั้นเรียนและการศึกษาดูงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือประมาณ 8 วันทำการ จึงจะถือว่าสําเร็จการฝึกอบรมและได้รับประกาศนียบัตร กรณีขาดการฝึกอบรมโดยไม่แจ้งเหตุผล จะไม่ได้รับประกาศนียบัตร

 

การติดต่อ

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
เลขที่ 47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2547 1814 (คุณนันทวัน), 0 2547 1763 (ร้อยโทสิทธิชัย), 0 2547 1784 (คุณชนิดาภา)
โทรสาร 0 2547 2049