ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

  • 09 Jul, 2013
  • เทคโนโลยี

Project Description

สำนักงาน ก.พ. พัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศกำลังคนภาครัฐ (Government Manpower Information system : GMIS) สำหรับการจัดทำระบบสารสนเทศบุคลากรภาครัฐ

Live Preview

  • 09 Jul, 2013
  • เทคโนโลยี

Project Description

DPIS (Departmental Personnel Information System) ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการเกี่ยวกับข้าราชการและลูกจ้างประจำระดับกรม มีการพัฒนาและปรับปรุงหลายครั้ง เพื่อให้ทันกับความต้องการ กฎ ระเบียบและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ในปัจจุบันได้พัฒนาและปรับปรุงโปรแกรม Version 5.0 ให้สามาถจัดเก็บข้อมูลของลูกจ้างชั่วคราว ปรับปรุงการเก็บข้อมูลบุคคลได้ถึงระดับต่ำกว่าสำนัก/กอง 5 ระดับ การใช้งานตามโครงสร้างตามมองหมายงาน เพื่อให้สามารถใช้งานในการบริหารงานบุคคลให้แก่ส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Live Preview