ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

แบบสอบถามเพื่อการพัฒนาระบบสมรรถนะของข้าราชการพลเรือน (สำหรับข้าราชการ)

 

ก.พ. ได้กำหนดมาตรฐานด้านสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งประเภท ทั่วไป วิชาการ และอำนวยการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 ด้าน สมรรถนะทางการบริหาร 6 ด้าน และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 16 ด้าน (ตามภาพ)

เพื่อให้ระบบสมรรถนะของข้าราชการพลเรือนมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทำงานในปัจจุบันและอนาคตมากยิ่งขึ้น สำนักงาน ก.พ. จึงดำเนินการศึกษาทบทวนระบบสมรรถนะ โดยขอรับทราบข้อมูลและความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอที่จะช่วยพัฒนาระบบดังกล่าวจากข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีอายุราชการ 1 ปี ขึ้นไป ตอบแบบสอบถาม ในประเด็นที่เกี่ยวกับความเหมาะสมของสมรรถนะ และข้อเสนอปรับปรุงเพื่อการทำงานในปัจจุบันและอนาคต ของสมรรถนะหลัก สมรรถนะทางการบริหาร สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ และสมรรถนะในอนาคต

ปิดรับแบบสอบถามในวันที่ 31 สิงหาคม 2562

 

สำนักงาน ก.พ. ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสนี้

กลุ่มงานประเมินสมรรถนะ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร โทรศัพท์ 02 547 1879, 02 547 2083

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share