ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

แบบสอบถามเพื่อการพัฒนาระบบสมรรถนะของข้าราชการพลเรือน (ส่วนราชการ)

 

โดยขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบเกี่ยวกับการใช้ระบบสมรรถนะร่วมกันตอบแบบสอบถาม จำนวน 1 ชุด โดยใช้รหัสผ่านที่ส่วนราชการของท่านได้รับเพื่อเข้าสู่ระบบ

 

แบบตอบรับกิจกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสมรรถนะของข้าราชการพลเรือน
ณ โรงแรม อโนมา แกรนด์ กรุงเทพ

 

 

ปิดรับแบบสอบถามภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562

 

ปิดรับแบบตอบรับภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2562

 

สำนักงาน ก.พ. ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสนี้

กลุ่มงานประเมินสมรรถนะ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร โทรศัพท์ 02 547 1879, 02 547 2083

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share