ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

คณะผู้แทนจากสำนักงาน ก.พ. เข้าหารือราชการกับกระทรวงภายในแห่ง สปป. ลาว

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ให้เกียรตินำคณะผู้แทนจากสำนักงาน ก.พ. นำโดย นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน (สพข.) และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ก.พ. เข้าเยี่ยมคารวะและประชุมหารือราชการกับ นายคำหมั้น สูนวิเลิด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงภายใน แห่ง สปป.ลาว โดยมีอัครราชทูตที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ เข้าร่วมประชุมด้วย

ประเภทข่าว: 

สำนักงาน ก.พ. จับมือ สำนักงาน ก.พ.ร. ประชุมร่วมกันเพื่อการบูรณาการขับเคลื่อนการปรับบทบาท ภารกิจ โครงสร้างและอัตรากำลังของส่วนราชการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายรัฐบาล

สำนักงาน ก.พ. จับมือ สำนักงาน ก.พ.ร. ประชุมร่วมกันเพื่อการบูรณาการขับเคลื่อนการปรับบทบาท ภารกิจ โครงสร้างและอัตรากำลังของส่วนราชการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายรัฐบาล

ประเภทข่าว: 

กำหนดการประชุมชี้แจง เรื่อง "การจัดทำฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากรภาครัฐ"

การจัดทำฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากรภาครัฐ 2560

ในการจัดทำข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากรภาครัฐ สำนักงาน ก.พ. จำเป็นต้องได้รับข้อมูล จากทุกส่วนราชการ ดังนั้นเพื่อให้ส่วนราชการรับทราบแนวทางการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากรภาครัฐ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งข้าราชการในสังกัดบันทึกข้อมูลความเชี่ยวชาญในระบบโปรแกรม สารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 กำหนดให้มีการประชุมชี้แจง เรื่อง“การจัดทำฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากรภาครัฐ” ในวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมจินดา ณ สงขลา อาคาร ๓ (ศูนย์สัมมนา) สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี กำหนดการ รายชื่อส่วนราชการ และแผนการดำเนินการของ ส่วนราชการในการจัดทำฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากรภาครัฐ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 – 3

ประเภทข่าว: 

การประชุม หลักสูตร“การบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)”

กำหนดการจัดประชุม: เปิดหลักสูตร “การบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)”

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  • เพื่อให้นักบริหารระดับสูงมีความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง และสามารถถ่ายทอดความเข้าใจดังกล่าวไปสู่ข้าราชการระดับล่างให้สามารถปฏิบัติงานขับเคลื่อนภารกิจไปในทิศทางเดียวกัน
  • เพื่อพัฒนานักบริหารระดับสูงให้มีขีดความสามารถและแรงจูงใจในการขับเคลื่อนภารกิจอย่างประสานสัมพันธ์และบูรณาการ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามช่วงเวลาที่กำหนดตามเป้าหมายของรัฐบาล
  • เพื่อพัฒนานักบริหารระดับสูงให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอธิบดีหรือเทียบเท่าในอนาคต

กลุ่มเป้าหมาย

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และการสั่งการของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และการสั่งการของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

รายละเอียดตามเอกสารแนบ