ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

หลักสูตร: การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (New Wave) รุ่นที่ 23

หลักสูตร: การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (New Wave) รุ่นที่ 23 ปีงบประมาณ 2561

เปิดรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มเป้าหมาย

ท่านใดสนใจสามารถศึกษารายละเอียดโครงการได้ที่ลิงค์นี้ >>New Wave รุ่นที่ 23

ประเภทข่าว: 

โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2560

ประเภทข่าว: 
เลขหนังสือเวียน: 
ว4/2560
เรื่อง: 
การปรับปรุงแนวทางการดำเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

“สืบสานพระราชปณิธานและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560

“สืบสานพระราชปณิธานและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”
วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560   31 มีนาคม 2560 ณ ทำเนียบรัฐบาล

นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. เจ้าภาพหลักการจัดงาน และกระทรวงเจ้าภาพร่วม 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แถลงข่าวการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “สืบสานพระราชปณิธานและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” 

การประชุม หลักสูตร“การบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)”

กำหนดการจัดประชุม: เปิดหลักสูตร “การบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)”

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  • เพื่อให้นักบริหารระดับสูงมีความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง และสามารถถ่ายทอดความเข้าใจดังกล่าวไปสู่ข้าราชการระดับล่างให้สามารถปฏิบัติงานขับเคลื่อนภารกิจไปในทิศทางเดียวกัน
  • เพื่อพัฒนานักบริหารระดับสูงให้มีขีดความสามารถและแรงจูงใจในการขับเคลื่อนภารกิจอย่างประสานสัมพันธ์และบูรณาการ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามช่วงเวลาที่กำหนดตามเป้าหมายของรัฐบาล
  • เพื่อพัฒนานักบริหารระดับสูงให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอธิบดีหรือเทียบเท่าในอนาคต

กลุ่มเป้าหมาย

แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือประเมินสมรรถนะ

โครงการพัฒนาการประเมินสมรรถนะด้วยเทคนิคศูนย์การประเมิน (Assessment Center Method – ACM)
ประจำปีงบประมาณ 2559

กลุ่มเป้าหมาย: ข้าราชการระดับ "ชำนาญการพิเศษ" จำนวน 2 รุ่น รุ่นละประมาณ 20 คน

วันที่ 12, 13 และ 28 กันยายน 2559

สถานที่ฝึกอบรม

  • ณ ห้อง 3410 และ 3414
  • อาคารศูนย์สัมมนา (อาคาร 3) สำนักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี

ท่านสามารถแจ้งชื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ "ภายในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559"

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  • คุณสุรเดช สรรเสริญ 025472062 หรือ 0865512638

 

หลักสูตรการประเมินสมรรถนะด้วยเทคนิคศูนย์การประเมินเพื่อการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ

โครงการพัฒนาการประเมินสมรรถนะด้วยเทคนิคศูนย์การประเมิน (Assessment Center Method - ACM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สถานที่ฝึกอบรม: ณ อาคารศูนย์สัมมนา สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

  • รุ่นที่ 1 (วันที่ 10, 12, 23 และ 28 กันยายน 2559)

  • รุ่นที่ 2 (วันที่ 11, 13, 26 และ 28 กันยายน 2559)

หมายเหตุ: ท่านสามารถเลือกได้เพียงรุ่นเดียวเท่านั้น และต้องสามารถเข้าร่วมฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร (3.5 วัน) และจะแจ้งห้องฝึกอบรมให้ท่านทราบผ่านทาง E-mail

 

ประเภทข่าว: 

Pages