ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

เลขาธิการ ก.พ. เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพฯ

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 เลขาธิการ ก.พ. และ ท่านรองเลขาธิการ ก.พ. เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

ประเภทข่าว: 

หนังสือวิชาการประจำปี 2557 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.

CSTI's Annual Academic Journal / หนังสือวิชาการประจำปี 2557 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2557

พัฒนาคน … พัฒนาการเรียนรู้ (Develop People … Develop Learning)

HR Variety

HR Variety 2557
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2557

ISBN: 978-616-548-156-4

     บทความดี ๆ ที่แสดงถึงแง่มุมความคิดอันหลากหลาย ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรงกับงานด้าน HR ภาครัฐมาโดยตลอด ย่อมเป็นบทความที่ทรงคุณค่าและน่าจะถูกรวบรวมไว้ในที่ใดที่หนึ่ง

กระแสคน กระแสโลก

กระแสคน กระแสโลก
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2557

ISBN: 978-616-548-128-1

องค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

มาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (2557 - 2561)

มาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (2557 - 2561)
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2557

มาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 - 2561) 

การวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (เผยแพร่ พ.ศ. 2556)

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2556

ชื่อหนังสือ:  การวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
ISBN:  978-616-XXX-XXX-X
ผู้ผลิต:  สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ.
พิมพ์ครั้งที่ 1 :  พฤศจิกายน 2556
ที่ปรึกษา:  อรวรรณ นุ้ยภักดี
คณะผู้เขียน:  สุชาติ แสงทองสวัสดิ์ / นิสากร วรจันทร์ / ณัฏฐิกา ณวรรณโณ

คู่มือแนวทางการวางแผนและบริหารกำลังคน สำหรับส่วนราชการ (เผยแพร่ ปี 2556)

ปก: คู่มือแนวทางการวางแผนและบริหารกำลังคน สำหรับส่วนราชการ (เผยแพร่ ปี 2556)
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2556
 
ชื่อหนังสือ:  คู่มือแนวทางการวางแผนและบริหารกำลังคน สำหรับส่วนราชการ
ISBN:   978-616-7145-77-8
ผู้ผลิต:   สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน สำนักงาน ก.พ.
พิมพ์ครั้งที่ 1 :  พ.ศ. 2556

คู่มือเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จำนวน 7 เล่ม

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2553

คู่มือเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จำนวน 7 เล่ม ดังนี้

Pages