ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

มาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (2557 - 2561)

มาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (2557 - 2561)
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2557

มาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 - 2561) 

การวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (เผยแพร่ พ.ศ. 2556)

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2556

ชื่อหนังสือ:  การวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
ISBN:  978-616-XXX-XXX-X
ผู้ผลิต:  สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ.
พิมพ์ครั้งที่ 1 :  พฤศจิกายน 2556
ที่ปรึกษา:  อรวรรณ นุ้ยภักดี
คณะผู้เขียน:  สุชาติ แสงทองสวัสดิ์ / นิสากร วรจันทร์ / ณัฏฐิกา ณวรรณโณ

คู่มือแนวทางการวางแผนและบริหารกำลังคน สำหรับส่วนราชการ (เผยแพร่ ปี 2556)

ปก: คู่มือแนวทางการวางแผนและบริหารกำลังคน สำหรับส่วนราชการ (เผยแพร่ ปี 2556)
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2556
 
ชื่อหนังสือ:  คู่มือแนวทางการวางแผนและบริหารกำลังคน สำหรับส่วนราชการ
ISBN:   978-616-7145-77-8
ผู้ผลิต:   สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน สำนักงาน ก.พ.
พิมพ์ครั้งที่ 1 :  พ.ศ. 2556

คู่มือเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จำนวน 7 เล่ม

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2553

คู่มือเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จำนวน 7 เล่ม ดังนี้

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เผยแพร่ ปี 2552)

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2552
 
 
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 : ภาพรวมระบบบริหารผลงานและระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 
 
คำนำ
 

คู่มือตัวอย่าง คำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง (เผยแพร่ 2552)

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2552

 

ตัวอย่าง-คำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

 

Pages