ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เผยแพร่ ปี 2552)

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2552
 
 
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 : ภาพรวมระบบบริหารผลงานและระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 
 
คำนำ
 

คู่มือตัวอย่าง คำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง (เผยแพร่ 2552)

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2552

 

ตัวอย่าง-คำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

 

Pages