ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง (Pre – departure Orientation) ประจำปี 2562

มื่อวันที่ 26-28 พ.ค.2562 ศกศ.ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง

โดยเดินทางไปดำเนินกิจกรรม ที่ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ประเภทข่าว: 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ เลขาธิการ ก.พ. นำนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2562 เข้าเฝ้าฯ

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 17.46 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ กพ. พร้อมด้วยนางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. และคณะ นำนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2562 เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานพร ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ

ในการนี้พระองค์ท่านได้มีพระราชดำรัสว่า ปัจจุบันการเรียนมีความหลากหลายและเกี่ยวข้องกันหมดในทุก ๆ สาขาและศาสตร์ ที่ควรจะมีการติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาการและนำมาประยุกต์ใช้ในภารกิจของประเทศต่อไป

ประเภทข่าว: 

เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เข้าพบ เลขาธิการ ก.พ. เพื่อหารือถึงความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างประเทศไทยและประเทศไอร์แลนด์

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นายโจเซฟ แอนโทนี่ คอตเตอร์ เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เข้าพบ นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. เพื่อหารือถึงความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างประเทศไทยและประเทศไอร์แลนด์

ประเภทข่าว: 

ประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ /รับสมัครผู้รับทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2562 ภายใต้โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา

          ด้วยสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้กำหนดการจัดงานแนะนำหลักสูตร (CGI OPEN HOUSE 2019)
เพื่อแนะนำหลักสูตรของสถาบันฯ และเปิดโอกาศให้ผู้เข้าร่วมงานได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของทั้ง 3 สาขา ที่เปิดสอน ได้แก่ 1.สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์  2.สาขาเคมีชีวภาพ และ 3.สาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรับสมัครและสอบสัมภาษณ์ผู้ที่สนใจสมัครทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อที่สถาบันฯ โดยมีกำหนดจัดงานดังกล่าวในวันที่เสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 

ปฐมนิเทศนักเรียนทุนศึกษาต่อสำหรับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)ไปศึกษาต่อ ณ National Institute of Technology (KOSEN)

                     

    

ประเภทข่าว: 

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย (Australian)

 

ทุนการศึกษา Endeavour Leadership Program (ELP)

 โดยเป็นทุนให้เปล่าแบบเต็มจำนวน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา

   ซึ่่งทุน (ELP) มีทั้งหมด 4 ประเภท ดังนี้

  • ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก (Postgraduate) สำหรับศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
  • ทุนเพื่อการวิจัย (Research) สำหรับการวิจัยระยะสั้น ระหว่างกำลังศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกอยู่
    หรือทุนวิจัยระดับสูงกว่าปริญญาเอก
  • ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม (Vocational Education and Ttaining) สำหรับการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา
  • ทุนศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร (Executive)

  *************  เปิดรับสมัคร ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นี้  ***********************

ด่วน !! ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาล วันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม เพ ลา เพลิน จังหวัดบุรีรัมย์

                                                                                                    

          

สาระน่ารู้เกี่ยวกับ "การศึกษาต่อต่างประเทศ "

**สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ QR CODE หรือ ลิงก์ข้างล่างนี้ **

http://online.pubhtml5.com/yoqn/qooh/#p=1

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ Open Hearts Open Homes (ครั้งที่ 2) วันพุธที่ 4 เมษายน 2561

 

กิจกรรม Open Hearts Open Homes ครั้งที่ 2
วันพุธที่ 4 เมษายน 2561


สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญน้อง ๆ ทุน ODOS ที่สนใจเข้ารับราชการและหน่วยงานภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม Open Hearts Open Homes ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 นี้  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

 

ในงานจะมีกิจกรรมเจาะลึกหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนที่จะมาให้ข้อมูลและพบปะกับผู้แทนของส่วนราชการต่างๆ ที่มีต้องการรับสมัคร นร. ทุน ODOS เข้าทำงาน รวมทั้ง ยังมีช่วงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้ารับราชการและหน่วยงานเอกชน ทั้งขั้นตอน/วิธีการ และสิ่งที่จะได้รับในการทำงานต่างๆ ในอนาคต

 

ประเภทข่าว: 

Pages