ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

พระราโชวาทในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2561

ด้วยวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราโชวาทในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ข้าราชการพลเรือนทั้งปวงจะได้น้อมรับใส่เกล้า เป็นสิริมงคลและเป็นอุดมการณ์ในการประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนตลอดไป

ประเภทข่าว: 

ประชุม ก. ครั้งที่ 3 เรื่อง การจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ 2560

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 คณะทำงานจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ 2560 ครั้งที่ 3 (ระดับผู้แทนคณะกรรมการองค์กรกลางบริหารงานบุคคลประเภทต่าง ๆ) จำนวน 14 หน่วยงาน เพื่อพิจารณาความเห็นต่อร่างมาตรฐานทางจริยธรรม 3 ส่วน ได้แก่ ด้านสาระ ด้านกลไก และ ด้านสภาพบังคับที่คณะกรรมการองค์กรกลางบริหารงานบุคคลแต่ละประเภทเสนอ โดยมีเลขาธิการ ก.พ. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยท่านประวีณ ณ นคร พล.ต.ท.อาจิณ โชติวงศ์ และนายอดุล จันทรศักดิ์ ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ รกพ.ชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. และประธานคณะทำงานฯ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานวินัย เข้าร่วมประชุม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรม ครั้งที่ 1

คณะทำงานจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ สำนักงาน ก.พ. 
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญโดยมีนางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. ประธานคณะทำงานฯ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานวินัย และผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ.  ร่วมกับผู้แทนองค์กรกลางบริหารงานบุคคลประเภทต่างๆ ร่วมพิจารณากรอบแนวทางการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 76 วรรคสาม และมาตรา 258 ข. (4) ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบกรอบแนวคิดในการยกร่างมาตรฐานทางจริยธรรมและแผนการจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ โดยผู้แทนองค์กรกลางด้านการบริหารงานบุคคล จะนำกรอบแนวคิดและแผนการดำเนินงานที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมครั้งนี้ ไปจัดทำข้อเสนอแนวทางการจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมเสนอฝ่ายบริหารของแต่ละหน่วยงานให้ความเห็นชอบต่อไป

ประเภทข่าว: 

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

ความคืบหน้าการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม

1. การประชุมคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.)

    ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563   - ระเบียบวาระการประชุม -     - รายงานการประชุม - 

    ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 - ระเบียบวาระการประชุม -     - รายงานการประชุม -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และการรักษาจริยธรรม

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระบรมราโชวาท ร.9
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2560

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน ในวันข้าราชการพลเรือน

วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2560


 

1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน

"สืบสานพระราชปณิธานและหลักการทรงงานของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"

                   วันข้าราชการพลเรือน ตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช 2471 ซึ่งเป็นการจัดระเบียบข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เป็นมาตรฐาน มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2471 จึงได้ถือวันนี้เป็นวันข้าราชพลเรือนตั้งแต่นั้นมา

วัตถุประสงค์ของการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน

                  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

หลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง

          คุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการเป็นปัจจัยสำคัญต่อสัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัติงาน และความเชื่อถือศรัทธาของผู้รับบริการและประชาชน โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา กำหนดเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการบรรจุไว้ให้ข้าราชการต้องถือปฏิบัติ และเป็นที่ทราบกันดีว่า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน ดังที่ปรากฏทางสื่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนพบว่า ประชาชนเชื่อว่าข้าราชการมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงดัชนีชี้วัดความโปร่งใสนานาชาติ ขององค์กรความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ในปี 2016 ประเทศไทยได้คะแนน 35 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งถือว่าได้คะแนนในระดับที่ค่อนข้างต่ำ  

ประเภทข่าว: 

แนวทางการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับส่วนราชการ

 ด้วยประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกำหนดให้กลไกตามประมวลจริยธรรม ซึ่งประกอบด้วย ก.พ. หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจริยธรรม และกลุ่มงานคุุ้มครองจริยธรรม มีหน้าที่ส่งเสริมและเผยแพร่การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างสมำ่เสมอ  ดังนั้น เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจริยธรรม และผู้ที่ปฏิบัติงานในกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม มีรูปแบบ วิธีการ แนวทางในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ โดยสามารถนำไปประยุกค์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงาน ก.พ. โดยศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม จึงได้จัดทำตัวอย่างแนวทางการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการพลเรือน ดังมีรายละเอียด

http://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/kaarsngesrimkhunthrrm_cchriyarrmsamhrabswnraachkaar.pdf

ประเภทข่าว: 

Pages