ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สรุปผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2559

                   ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ 13 บัญญัติให้ ก.พ. มีหน้าที่ควบคุม กำกับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างทั่วถึงและจริงจังโดยรวมถึงให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ของหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจริยธรรมและข้าราชการพลเรือน และจัดทำรายงานประจำปีเสนอคณะรัฐมนตรี และผู้ตรวจการแผ่นดินแล้ว เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ

การอบรมหลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง ปีงบประมาณ 2560 ในส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 1 / 2560 ระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2560

                       ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ.

ประเภทข่าว: 

สรุปการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประจำปี 2559

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2559

 

  • พิมพ์ครั้งที่ 1 : กันยายน 2559
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 : กรกฎาคม 2560

 

ประมวลจริยธรรม

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2559

การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ครั้งที่ ๑

วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2559

 

1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน

                 "ข้าราชการไทย หัวใจประชาชน"

วันข้าราชการพลเรือน ตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช 2471 ซึ่งเป็นการจัดระเบียบข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เป็นมาตรฐาน มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2471 จึงได้ถือวันนี้เป็นวันข้าราชพลเรือนตั้งแต่นั้นมา
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สัมมนาคณะกรรมการจริยธรรมและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 14 จังหวัดภาคใต้

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับคณะกรรมการจริยธรรม และสร้างความเป็นมืออาชีพด้านจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ จำนวน 14 จังหวัด ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมทวิน โลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แบบรายงานฯ กรณีการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญ (ว.๑๑/๒๕๕๗)

ตามที่สำนักงาน ก.พ. แจ้งเรื่องแนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด (ว ๑๑/๒๕๕๗) เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของส่วนราชการให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และขอให้คณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการร่วมสอดส่องดูแลและรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการ และ ก.พ. ทราบภายในเดือนกันยายนของทุกปี

สำนักงาน ก.พ. จึงขอความร่วมมือมาเพื่อโปรดรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด รายละเอียดตามแบบรายงานที่แนบมาด้วยนี้ ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ประเภทข่าว: 

Pages