ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ข้อห้ามทางวินัย

อะไรบ้างที่ข้าราชการไม่ควรปฏิบัติ ชวนดูข้อห้ามทางวินัย ที่ควรรู้เพื่อการเป็นข้าราชการที่ดี
.
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Website : http://jumkunjai.ocsc.go.th/
Website : https://www.ocsc.go.th/
Facebook : https://www.facebook.com/jumkunjai/
Twitter : https://twitter.com/jumkunjai123?s=11
Youtube : https://bit.ly/3rmlThe
#จำขึ้นใจ
#มาตรฐานทางจริยธรรม
#สำนักงานกพ
#ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

ประเภทข่าว: 

5 สถาน โทษทางวินัย พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

รวม 5 สถาน โทษทางวินัย พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มีดังนี้
.
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Website : http://jumkunjai.ocsc.go.th/
Website : https://www.ocsc.go.th/
Facebook : https://www.facebook.com/jumkunjai/
Twitter : https://twitter.com/jumkunjai123?s=11
Youtube : https://bit.ly/3rmlThe
#จำขึ้นใจ
#มาตรฐานทางจริยธรรม
#สำนักงานกพ
#ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

ประเภทข่าว: 

การปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

การปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา คุณธรรมที่จำเป็นของผู้บังคับบัญชาจะมีอะไรบ้าง มาดูกัน

.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Website : http://jumkunjai.ocsc.go.th/
Website : https://www.ocsc.go.th/
Facebook : https://www.facebook.com/jumkunjai/
Twitter : https://twitter.com/jumkunjai123?s=11
Youtube : https://bit.ly/3rmlThe
#จำขึ้นใจ
#มาตรฐานทางจริยธรรม
#สำนักงานกพ
#ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

ประเภทข่าว: 

4 คุณลักษณะของข้าราชการที่ดี

จำขึ้นใจ 4 คุณลักษณะของข้าราชการที่ดี
-เป็นผู้มีบุคลิกลักษณะที่มีศักยภาพสูง
-เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
-เป็นคนดี ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม
-มีความรู้ความสามารถรอบด้านเท่าทันเทคโนโลยี

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Website : http://jumkunjai.ocsc.go.th/
Website : https://www.ocsc.go.th/
Facebook : https://www.facebook.com/jumkunjai/
Twitter : https://twitter.com/jumkunjai123?s=11
Youtube : https://bit.ly/3rmlThe

#จำขึ้นใจ
#มาตรฐานทางจริยธรรม
#สำนักงานกพ
#ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

ประเภทข่าว: 

5 แนวทางปฏิบัติเพื่อรักษาจริยธรรมของข้าราชการ

จำขึ้นใจ 5 แนวทางปฏิบัติเพื่อรักษาจริยธรรมของข้าราชการ
-ทำหน้าที่โดยไม่ใช้อคติ
-วางตัวเป็นกลาง
-เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
-ใช้ชีวิตเรียบง่าย
-ปฏิบัติตัวเป็นพลเมืองดี

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Website : http://jumkunjai.ocsc.go.th/
Website : https://www.ocsc.go.th/
Facebook : https://www.facebook.com/jumkunjai/
Twitter : https://twitter.com/jumkunjai123?s=11
Youtube : https://bit.ly/3rmlThe

#จำขึ้นใจ
#มาตรฐานทางจริยธรรม
#สำนักงานกพ
#ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

ประเภทข่าว: 

จริยธรรมข้าราชการ 7 ข้อ

จำขึ้นใจ จริยธรรมข้าราชการ 7 ข้อ จำขึ้นใจพึงปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม
-ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ
-ซื่อสัตย์สุจริต
-กล้าตัดสินใจ ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
-คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
-มุ่งผลสัมฤทธิ์ คุณภาพของงาน
-ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม
-ดำรงตนเป็นข้าราชการที่ดี

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Website : http://jumkunjai.ocsc.go.th/
Website : https://www.ocsc.go.th/
Facebook : https://www.facebook.com/jumkunjai/
Twitter : https://twitter.com/jumkunjai123?s=11
Youtube : https://bit.ly/3rmlThe

#จำขึ้นใจ
#มาตรฐานทางจริยธรรม
#สำนักงานกพ
#ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

ประเภทข่าว: 

Do’s and Don’ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ

จำขึ้นใจ Do’s and Don’ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ ข้าราชการต้องรักษาจริยธรรมอย่างเคร่งครัด ประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Website : http://jumkunjai.ocsc.go.th/
Website : https://www.ocsc.go.th/
Facebook : https://www.facebook.com/jumkunjai/
Twitter : https://twitter.com/jumkunjai123?s=11
Youtube : https://bit.ly/3rmlThe

#จำขึ้นใจ
#มาตรฐานทางจริยธรรม
#สำนักงานกพ
#ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

ประเภทข่าว: 

ตัวอย่างพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ดี : ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาที่ชอบด้วยกฎหมายและกล้าคัดค้านหรือโต้แย้งคำสั่งที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

จำขึ้นใจ ตัวอย่างพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ดี : ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาที่ชอบด้วยกฎหมายและกล้าคัดค้านหรือโต้แย้งคำสั่งที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Website : http://jumkunjai.ocsc.go.th/
Website : https://www.ocsc.go.th/
Facebook : https://www.facebook.com/jumkunjai/
Twitter : https://twitter.com/jumkunjai123?s=11
Youtube : https://bit.ly/3rmlThe

#จำขึ้นใจ
#มาตรฐานทางจริยธรรม
#สำนักงานกพ
#ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

ประเภทข่าว: 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

จำขึ้นใจ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กลไกและการบังคับใช้มี 9 ข้อ ดังนี้…

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Website : http://jumkunjai.ocsc.go.th/
Website : https://www.ocsc.go.th/
Facebook : https://www.facebook.com/jumkunjai/
Twitter : https://twitter.com/jumkunjai123?s=11
Youtube : https://bit.ly/3rmlThe

#จำขึ้นใจ
#มาตรฐานทางจริยธรรม
#สำนักงานกพ
#ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

ประเภทข่าว: 

หน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการที่ดี ตามกระบวนการรักษาจริยธรรม

จำขึ้นใจ หน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการที่ดี ตามกระบวนการรักษาจริยธรรมมีดังนี้…

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Website : http://jumkunjai.ocsc.go.th/
Website : https://www.ocsc.go.th/
Facebook : https://www.facebook.com/jumkunjai/
Twitter : https://twitter.com/jumkunjai123?s=11
Youtube : https://bit.ly/3rmlThe

#จำขึ้นใจ
#มาตรฐานทางจริยธรรม
#สำนักงานกพ
#ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

ประเภทข่าว: 

Pages