ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การปรับปรุงงบประมาณค่าใช้จ่าย นทร.

ประกาศสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส

เรื่อง การปรับปรุงงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษา ณ ประเทศฝรั่งเศสและประเทศสวิตเซอร์แลนด์

(JPG)

ด้วย สำนักงาน ก.พ. มีมติอนุมัติปรับปรุงงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล ที่ศึกษา ณ ประเทศฝรั่งเศสและประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป ดังรายละเอียดท้ายนี้

ทั้งนี้ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส จะโอนส่วนต่างที่นักเรียนพึงได้รับตามอัตราที่ปรับใหม่ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559 เข้าบัญชีธนาคารนักเรียนภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

ประเภทข่าว: 

ภาวะฉุกเฉิน - l’Etat d’urgence ?

ภาวะฉุกเฉิน (l’Etat d’urgence) คืออะไรและข้อควรปฏิบัติระหว่างภาวะฉุกเฉิน

รัฐบาลจะประกาศภาวะฉุกเฉินเมื่อมีภัยร้ายแรงในประเทศ โดยรัฐจะมีการเพิ่มกำลังและเพิ่มอำนาจในการปกครอง โดยเฉพาะอำนาจของตำรวจ รวมถึงการกำจัดอิสรภาพบางอย่างของสังคมหรือบุคคลที่จัดอยู่ในข่ายว่าอันตราย รัฐบาลสามารถควบคุมสิ่งพิมพ์ จำกัดการเดินทางของประชาชน ห้ามการชุมนุม จำกัดบุคคลไม่ให้เดินทางหรือให้พักอาศัยในบ้านของตนเท่านั้นได้ รัฐบาลอาจประกาศภาวะฉุกเฉินทั้งประเทศหรือบางพื้นที่

ประเภทข่าว: 

การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวด เดือนธันวาคม 2558 – มีนาคม 2559

ประกาศจากสำนักงาน ก.พ. (กลุ่มงานคลัง)

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนเข้าบัญชีรายตัวนักเรียนทุนรัฐบาล ประจำงวด เดือนธันวาคม 2558 – มีนาคม 2559 โดยได้โอนเงินเข้าบัญชีนักเรียนในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ดังรายละเอียดนี้

สาธารณรัฐฝรั่งเศส

1. สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล (ฝรั่งเศส) (ก.พ. / ก.ต. / ก.วิทย์ / สกอ.) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจำเดือนธันวาคม 2558 – มีนาคม 2559 และค่าธรรมเนียมธนาคาร

2. สำหรับนักเรียนทุนโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน (ฝรั่งเศส) รุ่น 3 และรุ่น 4 ศึกษาระดับอุดมศึกษา นทร. จะได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือนจากองค์กร CampusFrance ซึ่งจะดำเนินการโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือนเข้าบัญชี นทร.รายตัว

3. สำหรับนักเรียนทุนโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน (ฝรั่งเศส) รุ่น 4 ศึกษาระดับภาษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจำเดือนธันวาคม 2558 – มีนาคม 2559 และค่าธรรมเนียมธนาคาร

ประเภทข่าว: 

ประกาศแจ้งเตือน นร. เรื่องความปลอดภัย

ตามที่ได้เกิดเหตุก่อการร้ายในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งรัฐบาลฝรั่งเศสได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ และได้ขยายระยะเวลาออกไปเป็น 3 เดือน จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้มีประกาศสถานการณ์ในประเทศฝรั่งเศสฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 แจ้งเตือนประชาชนคนไทยในเรื่องความปลอดภัย เช่นเดียวกับ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม

ประเภทข่าว: 

รายงานสถานการณ์และความปลอดภัยของนักเรียนไทยในปารีส

ตามประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เรื่องการก่อการร้ายในกรุงปารีส และรัฐบาลฝรั่งเศสได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศฝรั่งเศส นั้น

สนร. ขอให้นักเรียนทุนรัฐบาลและนักเรียนไทยทุกท่าน เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางในชีวิตประจำวัน หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่ชุมชน และงดการเดินทางมายังกรุงปารีสหรือการเดินทางออกนอกประเทศในระหว่างนี้ อีกทั้งขอให้ติดตามข่าวของทางราชการฝรั่งเศส และข่าวจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส อย่างใกล้ชิด และขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกท่าน กรณีเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ขอให้แจ้งผู้ปกครองและ สนร. ทราบเกี่ยวกับสถานะความปลอดภัยของตนในโอกาสแรก ต่อไปด้วย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ด้วยความปรารถนาดีและห่วงใย
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / พฤศจิกายน 2558

เลขาธิการ ก.พ. และคณะฯ ตรวจเยี่ยม สนร. ภูมิภาคยุโรป

ระหว่างวันที่ 11-19 เมษายน 2558 สำนักงาน ก.พ. นำโดยเลขาธิการ ก.พ. (นายนนทิกร กาญจนะจิตรา) รองเลขาธิการ ก.พ. (ม.ล. พัชรภากร เทวกุล) ที่ปรึกษาระบบราชการ (นางสาววชิรา ตรีกรวิเศษภักดี) และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. 2 ราย (นางสาววลัยลักษณ์ เศขรฤทธิ์ และ นางสาวปุณณัฐฐา ชัยศิริวงษ์) เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในภูมิภาคยุโรป โดยเริ่มจากประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 11-13 เมษายน ประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน และประเทศอังกฤษระหว่างวันที่ 15-19 เมษายน 2558

ประเภทข่าว: 

การประชุมสัมมนาโอดอส ฝรั่งเศส ปี 2015

การประชุมสัมมนา นทร.โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน ( รุ่น 3-4 ) และ นร. ( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ) ทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่กำลังศึกษาในสาธารณรัฐฝรั่งเศส

ตามที่ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนา นร. ที่กำลังศึกษาในสาธารณรัฐฝรั่งเศส ( 53 ราย) ระหว่างวันที่ 6–8 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมCentre Internationale d’Etudes Pédagogoques (C.I.E.P) เลขที่ 1 Av. Léon Journault, 92310 Sèvres ชานกรุงปารีส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นร. ได้รับทราบข้อมูลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับระดับการศึกษาปัจจุบันที่กำลัง ศึกษาอยู่ เพื่อจะเป็นแนวทางในการวางแผนการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรือเพื่อการทำงานต่อไปในอนาคต ซึ่งนักเรียนได้ทยอยเดินทางมาร่วมประชุมในเย็นวันที่ 6 มีนาคม 2558 นั้น

วันที่ 7 มีนาคม 2558 กิจกรรมในภาคเช้า

ประเภทข่าว: 

สนร. ฝรั่งเศสเยี่ยมคารวะ ออท. อภิชาติ ชินวรรโณ

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส นำโดย อทศ. ณ กรุงปารีส (นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา ได้เข้าคารวะและรายงานภารกิจ การดูแลและจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาลและข้าราชการลาศึกษาใน สาธารณรัฐฝรั่งเศส สมาพันธ์รัฐสวิส และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ต่อเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (นายอภิชาติ ชินวรรโณ) ซึ่งได้เดินทางมาปฏิบัติราชการประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ( เลขที่ 8 Rue Greuze 75116 PARIS ) ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2556

ออท. ณ กรุงปารีส รับทราบ และแสดงความยินดีจะให้การสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมการศึกษาของ สนร. ฝรั่งเศส พร้อมกล่าวถึงอดีตเมื่อครั้งเป็นนักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้รับการต้อนรับและดูแลอย่างอบอุ่นจากสถานเอกอัครราชทูต จึงอยากจะสานต่อความสัมพันธ์เช่นนี้ให้มีต่อไป

ประเภทข่าว: 

การทำงานในฝรั่งเศสสำหรับนักศึกษา

การทำงานในฝรั่งเศส

1. รัฐบาลฝรั่งเศสอาจอนุญาตให้นักเรียนต่างต่างที่ถือวีซ่าแบบนักเรียนทำงานในระหว่างศึกษาได้แต่ต้องภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ทั้งนี้กรณีที่ถือวีซ่านักเรียนถ้าประสงค์ทำงานทั่วไป ที่ไม่ใช่ในองค์กร หรือ บริษัทต่างๆ หรือ ต้องการทำงานแบบ Part-time ไม่ต้องทำการขออนุญาตทางการฝรั่งเศส

2. กรณีทำงานเนื่องจากเป็นข้อบังคับของหลักสูตรในการฝึกงานเพิ่มเติม หรือ Internship เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว(อย่างน้อยระดับMaster2) สามารถขออนุมัติเพื่อทำงานเป็นแบบวีซ่าชั่วคราวได้ไม่เกิน 6 เดือน

3. หรืออาจจะขอสมัครวีซ่าประเภท « Skills and talents residencey permit » หากมีโครงการหรือการทำงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศของตนเองและประเทศฝรั่งเศส ซึ่งอาจจะได้อนุมัติให้อยู่ทำงานได้ประมาณ 3 ปี และอาจจะขอต่ออายุได้ตามความจำเป็น

ประเภทข่าว: 

การรับรองคุณวุฒิการศึกษา

สำนักงาน ก.พ. มีอำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ดำเนินการพิจารณารับรองคุณวุฒิของผู้ที่ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นจากสถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน กำหนดเงินเดือนที่ควรจะได้รับ และระดับตำแหน่งที่ควรแต่งตั้ง

สำหรับสถานศึกษาในต่างประเทศ โดยหลักการ สำนักงาน ก.พ. จะรับรองคุณวุฒิที่ได้รับจากการศึกษาในหลักสูตรปกติจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับรองวิทยฐานะจากรัฐบาลในประเทศนั้นๆ ให้บรรจุเข้ารับราชการได้ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะตรวจสอบจากหลักฐานการศึกษา เช่น ใบปริญญาบัตร ใบรายละเอียดคะแนน (Transcript of records) ซึ่งระบุสาขาวิชาและจำนวนหน่วยกิตที่ศึกษาในสาขา เพื่อเทียบว่าปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเป็นคุณวุฒิทางต่างๆ

ประเภทข่าว: 

Pages