ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

แบบสำรวจข้อมูลและความเห็นของข้าราชการในส่วนภูมิภาค


แบบสำรวจข้อมูลและความเห็นของข้าราชการในส่วนภูมิภาค

สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัด ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ก.พ. กับ กระทรวงมหาดไทย สร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้แก่จังหวัดให้เป็นการบริหารงานทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์ โดยการจัดกิจกรรมการให้ความรู้แก่ส่วนราชการประจำจังหวัดและท้องถิ่นทุกปีตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน ดังนั้น การสำรวจหาความต้องการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข้อเสนอในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม เพื่อให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ รู้เท่าทันและสามารถปรับตัวให้สามารถปฏิบัติราชการได้ พร้อมทั้งนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงการจัดหลักสูตรการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและตรงตามสถานการณ์เปลี่ยนแปลงของส่วนราชการมากยิ่งขึ้น จึงขอความร่วมมือจากท่านในการให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเห็นเพื่อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินการต่อไป

ประเภทข่าว: 

แบบสำรวจ ความต้องการจ้างงานผู้สูงอายุในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ

แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการศึกษาแนวทางการกำหนดนโยบายส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ (ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี) ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐและการพัฒนาระบบงานในศูนย์เตรียมบุคลากรภาครัฐผู้สูงวัยเข้าสู่งาน (Job Placement for Seniors) ซึ่งจะเป็นกลไกสำหรับการเตรียมบุคลากรภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ

 

แบบสอบถามโครงการศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลาออกจากระบบราชการของกำลังคนคุณภาพ

ประเภทข่าว: 

แบบสำรวจข้อมูลและความสนใจในการทำงานของข้าราชการ

แบบสำรวจข้อมูลและความสนใจในการทำงานของข้าราชการ

            ด้วยสำนักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ โดยจะจัดตั้งศูนย์เตรียมบุคลากรภาครัฐผู้สูงวัยเข้าสู่งาน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐได้ใช้ศักยภาพให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่องภายหลังเกษียณอายุราชการ จึงขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสำรวจฉบับนี้ เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาโอกาสในการทำงานที่สอดคล้องกับความสนใจของข้าราชการ และจะได้เชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

โดยท่านสามารถเข้าถึงแบบสำรวจฯ ได้ที่

แบบสอบถามความคิดเห็นในการทำงาน จัดทำโดยศูนย์สรรหาและเลือกสรร (ศสล.)

แบบสอบถามความคิดเห็นในการทำงาน

 

 

จัดทำโดยศูนย์สรรหาและเลือกสรร (ศสล.) สำนักงาน ก.พ.

ประเภทข่าว: 

แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยข้าราชการฯ ตาม ว ๔๓/๒๕๕๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามที่ ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย (หนังสือสำนักงาน กงพ. ที่ นร 1011/ว 43 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553) สำนักงาน ก.พ. จึงได้จัดทำแบบสำรวจผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินการของส่วนราชการและจังหวัดในการปฏิบัติตาม ว43/2553 และรวบรวมผลการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค รวมทั้ง ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการต่อไป

ประเภทข่าว: 

แบบประเมินสมรรถนะ (Pre-assessment) หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 15

 

แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี จึงขอให้ท่านตอบแบบสอบถามชุดนี้ด้วยตัวเอง และให้ข้อมูลตามความเป็นจริง

Website: https://docs.google.com/forms

ประเภทข่าว: 

Pages