ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ขอความร่วมมือส่วนราชการ จัดทำแบบสอบถามโครงการติดตามและประเมินการดำเนินงานตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์ (Experience Accumulation Framework : EAF)

การศึกษาความผูกพันต่อระบบราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป(Thai Civil Servant Engagement to the Public Sector) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

คำชี้แจง สำนักงาน ก.พ.

ประเภทข่าว: 

แบบสอบถามเรื่องการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 2559

สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.2/87 ลงวันที่  2 พฤษภาคม 2559
 
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการกรอกแบบสอบถามเรื่องการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
เรียน   (หัวหน้าส่วนราชการ)
 
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบสอบถามเรื่องการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
 
ด้วยมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 บัญญัติว่า ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 อาจคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง โดยไม่ต้องดำเนินการสอบแข่งขันตามมาตรา 53 ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด ซึ่ง ก.พ. ได้กำหนดกรณีเหตุพิเศษเพื่อให้ส่วนราชการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการไว้ตามหนังสือที่อ้างถึง 
 

จิตสาธารณะของคนรุ่นใหม่กับความสนใจเข้ารับราชการ

ขอเชิญเข้าร่วมตอบแบบสำรวจความสนใจในการประกอบอาชีพของคนรุ่นใหม่ ได้ที่ http://bit.ly/26ncK5Q 

หมายเหตุ ระบบจะปฏิบัติการได้เต็มประสิทธิภาพเมื่อเปิดใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ google Chrome 

แบบสำรวจข้อมูลส่วนราชการเรื่อง “แนวทางการยกระดับขีดสมรรถนะข้าราชการและการดำเนินการของส่วนราชการ” ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินโครงการสำรวจติดตามการดำเนินการพัฒนาข้าราชการของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ในมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑

เพื่อให้กระบวนการสำรวจติดตามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสำนักงาน ก.พ. ได้รับข้อมูล/ความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาข้าราชการของส่วนราชการต่อไป จึงขอความอนุเคราะห์มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการพัฒนาข้าราชการของส่วนราชการกรอกแบบสำรวจเกี่ยวกับ “แนวทางการยกระดับขีดสมรรถนะข้าราชการและการดำเนินการของส่วนราชการ” ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ผ่านระบบออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙

ประเภทข่าว: 

แบบสำรวจกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัด ในสำนักงานจังหวัด

แบบสำรวจความต้องการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ของนักทรัพยากรบุคคล
ในกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัด ในสำนักงานจังหวัด
 
สำนักงาน ก.พ. ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ ในหัวข้อ “แบบสำรวจกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัด ในสำนักงานจังหวัด” โดยแบ่งเป็น 2 ชุด ดังนี้
 

1. แบบสำรวจฯ สำหรับหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสำรวจฯ

 

2. แบบสำรวจฯ สำหรับนักทรัพยากรบุคคลระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสำรวจฯ

 
 
ประเภทข่าว: 

#ตัวอย่าง#--แบบสอบถามความผูกพันสำหรับส่วนราชการนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตน

 

ตัวอย่าง แบบสอบถามความผูกพัน

สำหรับให้ส่วนราชการนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตน
 
เอกสารแนบ
  1. ปก : ความผูกพัน สำหรับให้ส่วนราชการนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตน
  2. แบบสอบถามความผูกพัน สำหรับให้ส่วนราชการนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตน

 

แบบสำรวจ e-learning สำนักงาน ก.พ.

แบบสำรวจ ความต้องการการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
โปรด ... Click เพื่อเข้าสู่การตอบแบบสำรวจ ...
 
           ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สมบูรณ์และสอดคล้องกับแนวทางการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) และการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ โดยได้พิจารณาว่าหน่วยงานของท่าน เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสังกัดมาอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นเครือข่ายองค์กรพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐในประเทศไทยที่มีความสำคัญยิ่ง

Pages