ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล (1-28 ธันวาคม 2564)

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 ธันวาคม 2564
ประกอบด้วยทุนรัฐบาลฯ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) จำนวน 143 ทุน และทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2564 (ทุน UIS) จำนวน 26 ทุน

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมทาง http://www.ocsc.go.th/scholarship
http://scholar.ocsc.go.th
http://uis.ocsc.go.th

ประเภทข่าว: 

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563

- ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา จำนวน 5 ประเภท รวมกว่า 307 ทุน
- ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ จำนวน 2 ประเภททุน รวมกว่า 43 ทุน

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้ - 27 ธันวาคม 2562
ที่เว็บไซต์ www.ocsc.go.th/scholarship, http://scholar.ocsc.go.th

ประเภทข่าว: 

โครงการเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาล (UIS) ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ที่วัดพระบาทน้ำพุ จึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธา ที่ประสงค์จะร่วมบริจาคเงิน หรือสิ่งของใด ๆ ตามกำลังและแรงศรัทธา โดยสามารถติดต่อได้ที่ ด้านล่างนี้

     ด้วย ศกศ. ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาล (UIS)
โดยจะนำนักเรียนทุนรัฐบาล จำนวน ประมาณ 45 คน ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ที่วัดพระบาทน้ำพุ
จังหวัดลพบุรี ในวันอาทิตย์ ที่ 15 กันยายน 2562
จึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธา ที่ประสงค์จะร่วมบริจาคเงิน หรือสิ่งของใด ๆ
ตามกำลังและแรงศรัทธา ทั้งนี้ ติดต่อได้ที่
          
คุณบัณฑิต เพ็ชรประพันธ์กุล (เอก) 02 547 1454 ภายใน ( 6141)        
          
คุณรชต ศิริเรียง (บอย) 02 547 1430 ภายใน (6117) หรือ

ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (UiS)

ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ

Undergraduate Intelligence Scholarship Program (UiS)

 

วัตถุประสงค์ของทุน

เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนภาครัฐ โดยการสรรหาบุคลากรที่มีขีดความสามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เข้ารับราชการ ด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีศักยภาพสูง
 

ลักษณะทุน

เป็นการให้ทุนการศึกษา และมีการวางแผนพัฒนาขีดความสามารถที่ชัดเจนและเป็นระบบ เช่น ผู้รับทุนจะได้ฝึกงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน ในระหว่างที่ศึกษา ตลอดจนได้รับการพัฒนาฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทำงานจริง
 

กลุ่มเป้าหมาย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ ประจำปี 2558

ประเภทข่าว: 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับประเมินความเหมาะสมเพื่อรับทุน UIS

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับประเมินความเหมาะสมเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ

ประเภทข่าว: 

กำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินความเหมาะสมเพื่อรับทุน UIS

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินความเหมาะสมเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ

ประเภทข่าว: