ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

นางชุติมา หาญเผชิญ

รองเลขาธิการ | Deputy Secretary General

รับผิดชอบการปฏิบัติราชการ

  • ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้
  • สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
  • สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ
  • ศูนย์นักบริหารระดับสูง ยกเว้นกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
  • ศูนย์สรรหาและเลือกสรร เฉพาะงานในภารกิจเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาล และทุนอื่น ๆ

เบอร์โทรศัพท์ 02 547 1508