ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

นางสาวชมนาด ศรีสวาสดิ์

รองเลขาธิการ | Deputy Secretary General

รับผิดชอบการปฏิบัติราชการ

 • สำนักมาตรฐานวินัย
 • สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม
 • ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม
 • ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

รองเลขาธิการ ก.พ. ทำหน้าที่เป็นผู้แทน ก.พ. ใน อ.ก.พ. กระทรวง และ อ.ก.พ. กรม ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง ดังนี้

 • กระทรวงคมนาคม
 • กระทรวงพาณิชย์
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • กระทรวงอุตสาหกรรม
 • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ผู้แทนสำรอง

 • 1. นางสุทธิลักษณ์ เอื้อจิตถาวร
 • 2. นางสาวพัชรา เพ็ชรทวี
 • 3. ร้อยตำรวจโทหญิงสุทธิมา พิพัฒน์พิบูลย์
 • 4. นายกิติพงษ์ มหารัตนวงศ์

เบอร์โทรศัพท์ 02 547 1513