ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

นางสาวพัชรา เพ็ชรทวี

รองเลขาธิการ | Deputy Secretary General

รองเลขาธิการ ก.พ. ทำหน้าที่เป็นผู้แทน ก.พ. ใน อ.ก.พ. กระทรวง และ อ.ก.พ. กรม ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง ดังนี้

  • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
  • สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
  • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
  • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้แทนสำรอง

  • 1. ร้อยตำรวจโทหญิงสุทธิมา พิพัฒน์พิบูลย์
  • 2. นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ
  • 3. นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต์
  • 4. นายกิติพงษ์ มหารัตนวงศ์

เบอร์โทรศัพท์ 02 547 1819