ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

นางสาววราภรณ์ ตั้งตระกูล

ที่ปรึกษาระบบราชการ | Senior Adviser

ที่ปรึกษาระบบราชการ ทำหน้าที่เป็นผู้แทน ก.พ. ใน อ.ก.พ. กระทรวง และ อ.ก.พ. กรม ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง ดังนี้

 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กระทรวงคมนาคม
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • กระทรวงมหาดไทย
 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผู้แทนสำรอง

 • 1. นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต์
 • 2. นายกิติพงษ์ มหารัตนวงศ์
 • 3. นางสาวพัชรา เพ็ชรทวี
 • 4. ร้อยตำรวจโทหญิงสุทธิมา พิพัฒน์พิบูลย์

เบอร์โทรศัพท์ 02 547 1546