ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

นางสาวสุลักขณา ธรรมานุสติ

รองเลขาธิการ | Deputy Secretary General

รับผิดชอบการปฏิบัติราชการ

  • สำนักกฎหมาย
  • สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน
  • ศูนย์นักบริหารระดับสูง เฉพาะกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
  • สำนักงานเลขาธิการ เฉพาะกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่

เบอร์โทรศัพท์ 02 547 6506