ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

นางสาวอลินี ธนะวัฒน์สัจจะเสรี

ที่ปรึกษาระบบราชการ | Senior Adviser

ที่ปรึกษาระบบราชการ ทำหน้าที่เป็นผู้แทน ก.พ. ใน อ.ก.พ. กระทรวง และ อ.ก.พ. กรม ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง ดังนี้

 • กระทรวงการต่างประเทศ
 • กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • กระทรวงพาณิชย์
 • กระทรวงยุติธรรม
 • กระทรวงวัฒนธรรม
 • กระทรวงอุตสาหกรรม
 • สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
 • สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ผู้แทนสำรอง

 • 1. นายกิติพงษ์ มหารัตนวงศ์
 • 2. นางสาวพัชรา เพ็ชรทวี
 • 3. ร้อยตำรวจโทหญิงสุทธิมา พิพัฒน์พิบูลย์
 • 4. นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ

เบอร์โทรศัพท์ 02 547 1546