ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

นายกิติพงษ์ มหารัตนวงศ์

ผู้ช่วยเลขาธิการ

รับผิดชอบการปฏิบัติราชการ

 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สำนักงานเลขาธิการ ยกเว้นกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
 • กลุ่มช่วยอำนวยการ ยกเว้นกลุ่มวิเทศสัมพันธ์
 • กลุ่ม ป.ย.ป. สำนักงาน ก.พ.
 • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 • กลุ่มทะเบียนประวัติข้าราชการ
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ก.พ. และการให้บริการ

ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ. ทำหน้าที่เป็นผู้แทน ก.พ. ใน อ.ก.พ. กระทรวง และ อ.ก.พ. กรม ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง ดังนี้

 • สำนักนายกรัฐมนตรี
 • สํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 • สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
 • สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 • สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ผู้แทนสำรอง

 • 1. นางสาวพัชรา เพ็ชรทวี
 • 2. ร้อยตำรวจโทหญิงสุทธิมา พิพัฒน์พิบูลย์
 • 3. นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ
 • 4. นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต์

เบอร์โทรศัพท์ 02 547 1776 หรือ 02 547 1000 ต่อ 6402