ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

MR. PIYAWAT SIVARAKS

เลขาธิการ ก.พ. | Secretary General

MS. PATCHARA PETTAWEE

รองเลขาธิการ | Deputy Secretary General

MR. KITIPONG MAHARATANAWONG

ผู้ช่วยเลขาธิการ | Assistant Secretary General

POL.LT. SUTTIMA PIPATPIBOON

ที่ปรึกษาระบบราชการ | Senior Adviser

MR. SOMSAK CHETSURAKARN

ที่ปรึกษาระบบราชการ | Senior Adviser

MR. SUVAT AUEFEUA

ที่ปรึกษาระบบราชการ | Senior Adviser