ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

MR. PIYAWAT SIVARAKS

เลขาธิการ ก.พ. | Secretary General

MRS. CHUTIMA HANPACHERN

รองเลขาธิการ | Deputy Secretary General

MR. PIYAWAT SIVARAKS

รองเลขาธิการ | Deputy Secretary General

MS. SULUKKANA THAMMANUSATI

รองเลขาธิการ | Deputy Secretary General

MRS. SRISMORN KASISIL

ที่ปรึกษาระบบราชการ | Senior Adviser

MS. CHOMNAAD SRISAWASDI

ที่ปรึกษาระบบราชการ | Senior Adviser

MR. PIROON PHIENLUMLERT

ที่ปรึกษาระบบราชการ | Senior Adviser

MS. PATCHARA PETTAWEE

ที่ปรึกษาระบบราชการ | Senior Adviser

MRS. SUTTILAK UECHITTAWORN

ที่ปรึกษาระบบราชการ | Senior Adviser