ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ข้าราชการไทยกับการขับคลื่อน
สู่ประเทศไทย 4.0

โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ติดต่อ สพข.

ข้าราชการไทยกับการขับเคลื่อนสู่การปฏิรูปประเทศไทยเพื่อไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 ถือเป็นวาระแห่งชาติ และทุกภาคส่วนต่างให้ความสำคัญ และข้าราชการซึ่งถือเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องเร่งปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผู้อื่นให้มีขีดความสามารถเหมาะสมในการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ คือ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประเทศไทย 4.0

ดาวน์โหลดบทความฉบับเต็ม