ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การประชุมสัมมนาโอดอส ฝรั่งเศส ปี 2015

การประชุมสัมมนา นทร.โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน ( รุ่น 3-4 ) และ นร. ( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ) ทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่กำลังศึกษาในสาธารณรัฐฝรั่งเศส

ตามที่ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนา นร. ที่กำลังศึกษาในสาธารณรัฐฝรั่งเศส ( 53 ราย) ระหว่างวันที่ 6–8 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมCentre Internationale d’Etudes Pédagogoques (C.I.E.P) เลขที่ 1 Av. Léon Journault, 92310 Sèvres ชานกรุงปารีส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นร. ได้รับทราบข้อมูลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับระดับการศึกษาปัจจุบันที่กำลัง ศึกษาอยู่ เพื่อจะเป็นแนวทางในการวางแผนการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรือเพื่อการทำงานต่อไปในอนาคต ซึ่งนักเรียนได้ทยอยเดินทางมาร่วมประชุมในเย็นวันที่ 6 มีนาคม 2558 นั้น

วันที่ 7 มีนาคม 2558 กิจกรรมในภาคเช้า

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) (นางรุจิรัตน์ ชนะชัยวิบูลวัฒน์) ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมสัมมนา เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ในฐานะนักเรียนทุนรัฐบาล ซึ่งมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเครือข่าย ตลอดจนเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง สนร. และนักเรียนทุนรัฐบาล โดยได้รับเกียรติจาก เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (นายอภิชาติ ชินวรรโณ) เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานประชุมสัมมนาครั้งนี้ ซึ่งท่านเอกอัครราชทูต ได้กรุณาให้โอวาทและคำแนะนำ ในเรื่องต่างๆ ในฐานะนักเรียนทุนรัฐบาลรุ่นพี่ การทำหน้าที่ตามบทบาทนักเรียนทุน และย้ำในเรื่องความซื่อสัตย์ ตลอดจนหากมีโอกาสขอให้ช่วยกันสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศไทย จากนั้น สนร. ได้ชี้แจงและทำความเข้าใจกับ นทร. ในเรื่องกฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระหว่างที่ศึกษา ณ ประเทศฝรั่งเศส ต่อมา เป็นการบรรยายเรื่อง “ความคิดติดบวก” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. สมพงษ์ จิตระดับ (อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) รับเป็นผู้บรรยาย และจบกิจกรรมในช่วงเช้า ด้วยการแนะนำรุ่นพี่ที่จะ มาร่วม เสวนาในกิจกรรมช่วงบ่าย

นอกจากนี้ ได้มีการฉายเทปการให้สัมภาษณ์ของ นทร. รุ่นพี่อีก 2 รายคือ นายภูชิต ม่วงมั่น ซึ่งทำงานในสาขาการโรงแรมในฝรั่งเศส และ น.ส.ประกายรุ่ง สายสุด ซึ่งทำงานที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในประเทศไทย

กิจกรรมในภาคบ่าย เป็นการเสวนาประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง โดย นทร. โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน ( รุ่นที่ 1 ) จำนวน 5 ราย ที่สำเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพสาขาต่างๆ หรือกลับมาศึกษาต่อด้วยทุนรัฐบาล/ทุนองค์กร ได้ให้ข้อมูลเรื่องการเลือกสาขาเรียน การเรียนและการปรับตัวในสังคมนักศึกษาระดับอุมศึกษา ตลอดจนการใช้ชีวิตประจำวัน ในตอนท้าย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนรับประทานอาหารไทยร่วมกัน

วิทยากร รุ่นพี่ – นทร โครงการฯ รุ่นที่ 1

  •   น.ส. ยุพาวดี ชื่นชม สำเร็จ ป .ตรี สาขาบริหารการจัดการ ปัจจุบันทำงาน ณ สำนักงานบัญชี/ตรวจสอบบัญชี
  •   นายเกษม บ่ายสกุล สำเร็จ ป. ตรี สาขาวิชา G.E.A และคณิตศาสตร์ประยุกต์ ป. โท ทุนส่วนตัว ทำงานฝ่าย Marketing research analyse ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค ด้านยางรถยนต์
  •   น.ส. สิริยากร โฆสิตดุลย์ สำเร็จการศึกษาระดับ BTS สาขาการบริหารจัดการห้องพักและ ป. ตรี Licence professionnelle ทำงานที่โรงแรม Best Western ประเทศลักเซมเบิร์ก
  •   นายวิจิตร ประพงษ์ สำเร็จ ป. ตรี สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และ ศึกษาป. โท ทุนส่วนตัว ปัจจุบัน ได้รับทุน ม. เชียงใหม่ ศึกษา ป. เอก ด้านสังคมวิทยาที่ ม. ปารีส 5
  •   นายอภิรักษ์ ศรีจันทร์ สำเร็จ ป. ตรี สาขาวิศวกรรม เครื่องกล กลับไปทำงาน ณ บริษัทมิชลิน 4 ปี และได้รับทุนบริษัทฯ เพื่อมาศึกษา ป. โท สาขา engineering ณ เมือง Clermont Ferrand

 

ประเภทข่าว: 
ภาพในเนื้อหาข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ