ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

นทร จบการศึกษา ปี 2560 : Graduated student profile : 2017

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา และขออวยพรให้น้องๆ ทุกคนประสบความสำเร็จในการศึกษาและการงาน

 

       

 
ชื่อ-นามสกุล : นายธารินทร์ เส็นสัน / M. Tharin SENSAN
ประเภททุนรัฐบาล : หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน (รุ่นที่ 3)
สำเร็จการศึกษาระดับ : ปริญญาตรี
จากคณะ / สถาบัน : Sciences et Techniques (Physique-Chimie) Université du Maine
เมือง / ประเทศ : Le Mans / France
สำเร็จการศึกษาเมื่อ : 02 /06 /2017
หัวข้อวิทยานิพนธ์(กรณีทำวิทยานิพนธ์) : -
กลับไปรับราชการ/ทำงาน ณ  : -
E-mail : tharin_tee402@hotmail.com                        


 
ชื่อ-นามสกุล : น.ส. วนัสญา อาจวิชัย / Mlle. Wanatsaya ATWICHAI
ประเภททุนรัฐบาล : หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน (รุ่นที่ 3)
สำเร็จการศึกษาระดับ : ปริญญาตรี (เกียรตินิยม)
จากคณะ / สถาบัน : Sciences de la Vie - Chimie et Biologie Université de Strasbourg
เมือง / ประเทศ : Strasbourg / France
สำเร็จการศึกษาเมื่อ : 07 /06 /2017
หัวข้อวิทยานิพนธ์(กรณีทำวิทยานิพนธ์) : -
กลับไปรับราชการ/ทำงาน ณ  : -
E-mail : wanatsaya_atwichai@hotmail.com


 
ชื่อ-นามสกุล : นายรังสฤษฎ์ โนรีราษฎร์ / M. Rungsarit NOREERAT
ประเภททุนรัฐบาล : หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน (รุ่นที่ 3)
สำเร็จการศึกษาระดับ : ปริญญาตรี
จากคณะ / สถาบัน : Environnement-Bâtiment-Energie / Polytech Anncecy-Chambéry (หลักสูตรต่อเนื่องปริญญาตรี-โท)
เมือง / ประเทศ : Chambéry / France
สำเร็จการศึกษาเมื่อ : 08 /06 /2017
หัวข้อวิทยานิพนธ์(กรณีทำวิทยานิพนธ์) : -
กลับไปรับราชการ/ทำงาน ณ  : -
E-mail : rungsaritbom@hotmail.com


 
ชื่อ-นามสกุล : น.ส. อรอนงค์ นาราช / Mlle Ornanong NARAT
ประเภททุนรัฐบาล : หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน (รุ่นที่ 3)
สำเร็จการศึกษาระดับ : ปริญญาตรี (เกียรตินิยม)
จากคณะ / สถาบัน : Administration Economique et Sociale Université d’Evry Val d’Essonne
เมือง / ประเทศ : Evry / France
สำเร็จการศึกษาเมื่อ : 01 /06 /2017
หัวข้อวิทยานิพนธ์(กรณีทำวิทยานิพนธ์) : -
กลับไปรับราชการ/ทำงาน ณ  : -
E-mail : ornanong.narat@gmail.com


 
ชื่อ-นามสกุล : น.ส. ชลดา บริบุญมังสา Mlle Chollada BORIBOONMANGSA
ประเภททุนรัฐบาล : หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน (รุ่นที่ 3)
สำเร็จการศึกษาระดับ : ปริญญาตรี (เกียรตินิยม)
จากคณะ / สถาบัน : Sciences Economiques et de Gestion Université de Strasbourg
เมือง / ประเทศ : Strasbourg / France
สำเร็จการศึกษาเมื่อ : 07 /06 /2017
หัวข้อวิทยานิพนธ์(กรณีทำวิทยานิพนธ์) : -
กลับไปรับราชการ/ทำงาน ณ  : -
E-mail : cholladabori@gmail.com


 
ชื่อ-นามสกุล : น.ส. นุชรินทร์ โยปัดทุม / Mlle Nutcharin YOPATTHUM
ประเภททุนรัฐบาล : หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน (รุ่นที่ 3)
สำเร็จการศึกษาระดับ : ปริญญาตรี
จากคณะ / สถาบัน : Sciences et Techniques (Physique-Chimie) Université du Maine
เมือง / ประเทศ : Le Mans / France
สำเร็จการศึกษาเมื่อ : 02 /06 /2017
หัวข้อวิทยานิพนธ์(กรณีทำวิทยานิพนธ์) : -
กลับไปรับราชการ/ทำงาน ณ  : -
E-mail : nut_yopatthum@hotmail.com


 
ชื่อ-นามสกุล : น.ส. อันธิกา พาชอบ / Mlle. Anthika PACHOP
ประเภททุนรัฐบาล : หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน (รุ่นที่ 3)
สำเร็จการศึกษาระดับ : ปริญญาตรี (เกียรตินิยม)
จากคณะ / สถาบัน : Economique et Gestion / Université Aix Marseille III
เมือง / ประเทศ : Aix en Provence / France
สำเร็จการศึกษาเมื่อ : 29 /05 /2017
หัวข้อวิทยานิพนธ์(กรณีทำวิทยานิพนธ์) : -
กลับไปรับราชการ/ทำงาน ณ  : -
E-mail : akitna_anthika@yahoo.com


 
ชื่อ-นามสกุล : น.ส. กนกพร นวลตั้ง / Mlle. Kanokporn NUANTANG
ประเภททุนรัฐบาล : หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน (รุ่นที่ 3)
สำเร็จการศึกษาระดับ : ปริญญาตรี (เกียรตินิยม)
จากคณะ / สถาบัน : Génie Biologie / Université de Montpellier(IUT - Montpellier)
เมือง / ประเทศ : Montpellier / France
สำเร็จการศึกษาเมื่อ : 23 /06 /2017
หัวข้อวิทยานิพนธ์(กรณีทำวิทยานิพนธ์) : -
ลับไปรับราชการ/ทำงาน ณ  : -
E-mail : k.nuantang@gmail.com


 
ชื่อ-นามสกุล : น.ส. สุมินตรา ศรีหาสร้อย / Mlle. Sumintra SEEHASOY
ประเภททุนรัฐบาล : หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน (รุ่นที่ 3)
สำเร็จการศึกษาระดับ : ปริญญาตรี
จากคณะ / สถาบัน : Sciences de la vie Université de Grenoble Alpes
เมือง / ประเทศ : Grenoble / France
สำเร็จการศึกษาเมื่อ : 13 /06 /2017
หัวข้อวิทยานิพนธ์(กรณีทำวิทยานิพนธ์) : -
กลับไปรับราชการ/ทำงาน ณ  : -
E-mail : sumintra03@gmail.com
   

 

ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ