ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ สัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

     การจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการขับเคลื่อนจริยธรรมข้าราชการพลเรือน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการจริยธรรม ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมทั้งในส่วนกลางและจังหวัด โดยกำหนดจัดขึ้น จำนวน ๒ วัน ดังนี้ วันพุธที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นการเสวนา หัวข้อ “บทบาทภารกิจในการขับเคลื่อนงานด้านจริยธรรม และแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน” โดยได้เรียนเชิญ นายนพดล เฮงเจริญ กรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ก.พ. และประธาน อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและจริยธรรม นายสีมา สีมานันท์ รองประธานกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ) อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและจริธรรม และนายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและจริยธรรม ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารราชการแผ่นดินและด้านจริยธรรม ร่วมการเสวนา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความเข้าใจในบทบาทภารกิจการขับเคลื่อนงานด้านจริยธรรมภาครัฐและในราชการพลเรือน รวมทั้งจะได้รับประสบการณ์ต่าง ๆ ที่จะใช้เป็นแนวทางและประโยชน์ในการขับเคลื่อนงานจริยธรรมของส่วนราชการต่อไป

     นอกจากนี้ ในช่วงบ่าย เป็นการบรรยายหัวข้อ “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (COI)” ให้สอดคล้องกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่กำหนดเป้าหมายให้มีการบริหารงานบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญบัญญัติ พร้อมกับให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม และยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้รับความร่วมมือจาก นายศักดิ์ชัย จันทร์แสงวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักการขัดกันแห่งผลประโยชน์ สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นวิทยากรชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเภทข่าว: 
ภาพในเนื้อหาข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ