ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 ประเภททุน (ทุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการฯ และ ทุนฝึกอบรมภาษาที่มิใช่ภาษาอังกฤษ)

ข่าวดี!! โอกาสในการพัฒนาสำหรับข้าราชการมาถึงแล้ววว

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 ประเภททุน ดังนี้

1. ทุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ จำนวน 5 ทุน (เปิดรับสมัครวันที่ 26 กันยายน 2565 - 29 กันยายน 2566)
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ocsc.go.th/.../gov-training/academic-conference

2. ทุนฝึกอบรมภาษาที่มิใช่ภาษาอังกฤษ จำนวน 5 ทุน (เปิดรับสมัครวันที่ 26 กันยายน 2565 - 30 มิถุนายน 2566)
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ocsc.go.th/scholarship/gov-training/non-eng

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร กลุ่มงานบริหารการสอบทุน โทร 0 2547 1955
หรือ ศูนย์บริการข้อมูลสำนักงาน ก.พ. โทร 0 2975 5545

ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ